Dietoimienni – Polityka Prywatności

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.dietoimienni.pl oraz poczty elektronicznej jest Elżbieta Michalska zamieszkała: ul. Krupińskiego 43/5, 59-300 Lubin, NIP: 691-24-37-497 ; REGON: 388293234, adres e-mail: kontakt@dietoimienni.pl, telefon: 729832382, dalej „Administrator”.
  2. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości jak również z wnioskami dotyczącymi woli skorzystania z przysługujących Państwu praw wskazany jest kontakt z Administratorem.
  3. Osoby fizyczne odwiedzające stronę internetową mają kontrolę nad danymi osobowymi, które podają. Serwis ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji o ich użytkownikach do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług na pożądanym poziomie, stosownie do art. 18 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  4. Podjęte są również działania w celu jak najszybszego uzyskania pełnej zgodności praktyk z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  5. Dokładana jest szczególna staranność w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnienia, że zbierane dane są:
   1. przetwarzane zgodnie z prawem,
   2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
   3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ PODSTAWA PRAWNA TYCH DZIAŁAŃ
  1. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora:
   1. w celu udzielania odpowiedzi na Państwa zapytania kierowane przez formularz kontaktowy, wiadomość tekstową, e-mail, kontakt telefoniczny – podstawą prawną tych działań jest zasada, która mówi, że przetwarzanie danych jest dozwolone, jeżeli jest niezbędne do realizacji kontaktu z osobą zainteresowaną lub nawiązania z nią współpracy
   2. w pozostałych celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzenia działalności oraz do wypełnienia usprawiedliwionych celów Administratora,
   3. w celu podejmowania czynności polegających na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośrednio,
   4. na podstawie zgody – wyłącznie w celu wskazanym w treści udzielonej przez Państwa zgody.
  2. Dane osobowe nie są i nie będą sprzedawane. W szczególności Państwa dane nie są przesyłane poza granice Europejskiego Obszaru Gospodarczego, ani nie są przekazywane organizacjom międzynarodowym.

 3. JAK DŁUGO PRZETWARZANE SĄ DANE OSOBOWE
  Czas, przez jaki możemy przetwarzać dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania danych osobowych przez Administratora. Nigdy nie wolno przetwarzać danych osobowych ponad okres dłuższy niż wynika to z ww. podstaw prawnych. Stosownie do tego informujemy, że:
  1. w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody przez użytkownika,
  2. w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje,
  3. w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy,
  4. w przypadku braku konkretnych wymogów prawnych lub umownych, podstawowy okres przechowywania danych w przypadku zapisów i innej dokumentacji dowodowej sporządzonej w trakcie wykonywania umowy maksymalnie 10 lat.

 4. REALIZACJA PRAW PODMIOTÓW DANYCH OSOBOWYCH
  1. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
  2. Jeżeli znaleźliście się Państwo w szczególnej sytuacji, która sprawia, że dalsze przetwarzanie przez Dietoimienni Państwa danych zagraża Państwa prywatności, możecie zawiadomić Administratora o tym fakcie i wezwać do zaprzestania lub ograniczenia przetwarzania.
  3. Przysługuje Państwu również prawo do wezwania Administratora, aby przesłał Państwa dane innemu podmiotowi w postaci, którą odbiorca będzie mógł swobodnie przetwarzać. Należy pamiętać, że prawo to dotyczy tylko tych danych, które od Państwa otrzymaliśmy.
  4. Wszystkie powyższe sprawy prosimy kierować do Administratora.
  5. Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 5. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ AMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH
  Administratora Danych Osobowych przy przetwarzaniu danych osobowych przestrzega następujących zasad:
  1. Zasada zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych, wedle której dane są przetwarzane przez Administratora zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą.
  2. Ograniczenie celu przetwarzania danych – dane są zbierane przez Administratora w sposób zgodny z celami ich przetwarzania. Dalsze przetwarzanie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych nie jest uznawane przez Administratora za niezgodne z pierwotnymi celami.
  3. Minimalizacja ilości przetwarzania danych – Administrator przetwarza taką ilość danych, która jest adekwatna, stosowna oraz ograniczona do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane.
  4. Prawidłowość przetwarzanych danych – Administrator przetwarza tylko dane prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane. Administrator podejmuje wszelkie rozsądne działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane.
  5. Ograniczenie okresu i celów, dla których dane mogą być przechowywane – Administrator przechowuje dane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane. Administrator może przechowywać dane osobowe przez okres dłuższy, o ile będą one przechowywane do celów statystycznych. Administrator wdroży jednocześnie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony praw i wolności osób, których dane te dotyczą.
  6. Zapewnienie przetwarzania danych w sposób integralny i poufny – przetwarza dane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
  7. Zasada rozliczalności – Administrator jest odpowiedzialny za przestrzeganie wszystkich wymienionych w punktach 1 – 6 zasad przetwarzania danych osobowych i jest w stanie wykazać ich przestrzeganie. Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, które zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa przetwarzanych przez niego danych osobowych, a to wedle zasad wymienionych powyżej.

 6. PPRZETWARZANIE DANYCH OSÓB NIELETNICH
  Z założenia wszelkie działania Administratora kierowane są do osób pełnoletnich, mogących podejmować decyzje, bądź wpływać na ich podejmowanie. Jeśli opiekunowie prawni osoby niepełnoletniej posiądą informację o tym, że wypełniła ona formularz dostępny na stronach serwisów należących do Administratora prosimy o skontaktowanie się z Administratorem w celu usunięcia tych danych z bazy, bądź wycofanie zgody poprzez wysłanie stosownego e -maila na adres: kontakt@dietoimienni.pl. 

 7. ISTOTNE TECHNIKI MARKETINGOWE

  1. Administrator stosuje analizę ruchu na stronie poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Administrator nie przekazuje do operatora danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. 
  2.  Administrator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Administratora do operatorów reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.
  3. Administrator stosuje korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Administrator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.
 8. PLIKI “COOKIES”
  1. Strona internetowa używa plików „cookies”. Brak zmiany po Państwa stronie odnośnie ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
  2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
  3. W ramach strony internetowej stosowane są następujące rodzaje „cookies”:
   1. sesyjne – są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Spółki do czasu wylogowania (opuszczenia strony internetowej). Wykorzystywane są w celu realizacji celów określonych powyżej w części “Istotne techniki marketingowe”.
  4. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  5. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystane mogę być również przez współpracujące z Administratorem podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA).
 9. ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI
  Administrator zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności i regulaminu poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie. W razie dodatkowych pytań dotyczących polityki prywatności i regulaminu strony, prosimy o kontakt z Administratorem pod adresem e -mail: kontakt@dietoimienni.pl